Klimapåvirkning

Ditt klimagassregnskap

Ditt klimagassregnskap

Er du fjernvarmekunde hos oss? Vi har samlet informasjonen du trenger til ditt klimagassregnskap.

Fornybarandel

Fornybarandel

Se hvor stor andel av energien din som er produsert med fornybare energikilder.

Vårt klimagassregnskap

Vårt klimagassregnskap

Transparens er viktig i alt bærekraftarbeid. Her finner du informasjon om Eidsiva Bioenergi sitt klimagassregnskap. 

I 2020 ble det utarbeidet en bærekraftplan for hvordan Eidsiva skal jobbe med bærekraft i virksomhet fremover. Det ble i den forbindelse etablert bærekraftrapportering og Bærekraftsrapporten 2020 er Eidsiva sin første bærekraftsrapport. I Bærekraftsrapporten 2020 kan du lese mer om målene Eidsiva har satt og utslipp av klimagasser til luft fra vår virksomhet. Som en følge av den store fornybare energiproduksjonen i Eidsiva Bioenergi har vår virksomhet et betydelige klimagassutslipp. Vi ønsker å jobbe med våre utslipp og har satt som mål å øke årlig fjernvarmeleveranse til 500 GWh, med fornybar andel på minst 99%.

Økt fjernvarme produksjon sørger for avlasting av strømnettet, og bidrar på denne måten til elektrifisering. Målet om 99% fornybarandel skal bidra til å begrense utslipp knyttet til vår virksomhet. Det er da viktig å utnytte lokale fornybare ressurser til råstoff og begrense kjøring. Ved våre anlegg utnyttes det i stor grad ressurser som ellers ville gått tapt, les mer om råstoff her. 

I tillegg jobber vi med bedre energiutnyttelse og har over flere år målrettet redusert avtrykket betraktelig ved konvertering fra fossil til biobasert olje. Våre anlegg driftes hovedsakelig basert på trevirke, men er i tillegg utstyrt med olje som alternativt brensel med sikte på forsyningssikkerhet.