Om oss

Eidsiva Bioenergi AS ble etablert i 2008 og drifter, prosjekterer og bygger ut bioenergianlegg i Innlandet. Vi har fjernvarmeanlegg i ni byer i Innlandet og Viken.

Eidsiva Bioenergi er et heleid datterselskap av Eidsiva-konsernet, som er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, med virksomhet primært i Innlandet, Oslo og Viken. Hovedkontoret ligger i Hamar. Selskapet eies av Hafslund E-CO AS, Innlandet Energi Holding AS og Åmot kommune.

Våre verdier er en ledetråd i vår virksomhet: Åpenskikkelig og djerv.

Tilrettelegger for elektrifisering

Med fjernvarme frigjør vi elektrisk effekt som kan brukes til andre formål, for eksempel lading av kjøretøy. Fjernvarme bidrar til bedre utnyttelse av strømnettet, og har erstattet store mengder fossil oppvarming i regionen. Dette gjøres ved å utnytte regionens bioressurser med få alternative anvendelser og hvor industrien trenger en avtager.

– Utbyggingen av fjernvarme i Innlandet er grønt skifte i praksis. Eidsivas varmesentraler i Innlandet benytter bioråstoff eller restavfall som brensel. Energiutnyttelse av restavfall ved Trehørningen energisentral på Hamar, sikrer lokal utnyttelse av energien i avfall som tidligere ble lagt på deponi eller eksportert ut av regionen. Dette gir høy energiutnyttelse og betydelig lavere utslipp sammenlignet med alternative løsninger, sier Marit Storvik, direktør i Eidsiva Bioenergi AS.

Høsten 2019 ble Eidsiva Bioenergi tildelt en kontrakt på 47 000 tonn avfall gjennom en felles offentlig anskaffelse fra renovasjonsselskaper i innlandsregionen, noe som sikrer et langsiktig regionalt samarbeid om målene i sirkulærøkonomien. – Hamar er Norges fjerde største fjernvarmeby, med et årlig volum på cirka 100 GWh fjernvarme. Sammen med leveranse til industribedriften Biosirk Norge og produksjon av el, sikrer vi høy energiutnyttelsesgrad på Trehørningen, sier Storvik. 

Investerer for fremtiden

Investerer for fremtiden

Eidsiva Bioenergi ble etablert i 2008 og drifter, prosjekterer og bygger ut bioenergianlegg i Innlandet. Hittil er det investert to milliarder kroner i utvikling og bygging av produksjon og infrastruktur. I 2020 skal det investeres 50 millioner kroner i styrket leveringssikkerhet i Hamar og 100 millioner kroner i ny fjernvarme-sentral i Kongsvinger. Denne bygges i massivtre og skal utnytte lokalt returtre som brensel. Vi har ambisjoner om å øke volumet i åene som kommer, og et sannsynlig mål er å levere 500 GWh innen 2025, sier direktør Børke. For å kunne koble på nye kunder kreves ytterligere investeringer i våre fjernvarmenett. Vi jobber for fortsatt vekst og muligheten for at flere skal kunne koble seg på fjernvarmenettet i våre konsesjonsområder.