Avfallsforbrenning

Hva er avfallsforbrenning?

"Avfallsforbrenning er avfallsbehandling og er en samfunnskritisk oppgave. Avfallsforbrenningsanleggenes fremste oppgave er å behandle avfall som samfunnet ikke trenger, og som ikke kan, skal eller bør ombrukes eller materialgjenvinnes. Avfallsforbrenning med energigjenvinning sikrer destruksjon av miljøgifter og understøtter høy kvalitet på materialgjenvinningen, reduserer klimautslipp fra deponering, bidrar til fornybar energiproduksjon, og reduksjon av fossil varme- og strømproduksjon." les mer hos Avfall Norge.

Trehørningen energisentral

Trehørningen energisentral

Eidsiva Bioenergi har et avfallsforbrenningsanlegg på Hamar som tar imot avfall fra hele Innlandsregionen. Anlegget heter Trehørningen energisentral og er et av Europas mest moderne avfallsforbrenningsanlegg. Hit leveres avfall etter at avfallsselskapene har hentet, sortert og gjenvunnet det de kan. På denne måten sikres en sikker sluttbehandling av avfallet uten at det fraktes ut av regionen eller landet. I tillegg benyttes energien fra forbrenningen på Trehørningen til å produseres fjernvarme, damp og elektrisitet som leveres til kunder i Hamar.

Noen fakta om Trehørningen

  • Det leveres daglig ca. 200 tonn restavfall til alnegget. Altså ca. 10 biltransporter! 
  • Avfallet brennes ved minst 850grader
  • Energien fra forbrenningen blir til fjernvarme, damp og elektrisitet
  • Rensede røykgasser, hovedsaklig vanndamp, slippes ut gjennom skorsteinen. 
Så hvor kommer alt avfallet fra?

Så hvor kommer alt avfallet fra?

Vi tar imot avfall fra hele innlandsregionen. Trehørningen energisentral er bygget for sluttbahandling av restavfall. Altså blandet avfall som ikke kan eller bør gjennvinnes. Avfallet blir kjørt til anlegget av mange store og små avfallselskaper som henter næringsavfall og husholdningsavfall. 

Mengden avfall som kommer inn varierer fra år til år, men rundt 40% av avfallet kommer fra husholdninger.  Husholdningsavfall er avfall fra private hjem. Avfallet hentes av det lokale avfallselskapet og det restavfallet som ikke kan gjennvinnes sendes til energigjenvinning. 60% av avfallet er næringsavfall. Da kommer avfallet fra resten av samfunnet. Dette kan være alt fra alle type bedrifter og organisasjoner til offentlige viksomheter som skoler og sykehus. 

Med økende mengder avfall i samfunnet er det nødvendig å ha gode løsninger for avfallshåndtering. Både for gjenvinning og sluttbehandling. Vårt anlegg på Hamar tilbyr en lokal løsning slik at vi i vår region kan sikre en ansvarlig sluttbehandling. 

For mer informasjon om utviklingen i avfallsmengder i Norge frem mot 2035, se Avfall Norge. På hjemmesiden til den europesike bransjeorganisasjonen for avfall til energi (CEWEP) kan du studere utviklingen i avfallsmengder i Europa nærmere gjennom CEWEP sitt interaktive verktøyet.

 

Avfallsforbrenning med energigjenvinning

På Trehørningen energisentral i Hamar energigjenvinner vi brennbart restavfall som ikke kan materialgjenvinnes.

Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall og næringsavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Energien som oppstår under forbrenning av avfall, gjenvinnes til grønn fjernvarme og elektrisitet.

Mottak av restavfall

Edisiva Bioenergi sørger for trygg behandling av restavfall fra Innlandet ...

...

...

Våre samarbeidspartnere ...

Trehørningen energisentral

Trehørningen energisentral

Her har vi tekst om TES

 

 

Tekniske data om TES?

Forbrenning av restavfall

Tekst