Råstoff

39% Skogsflis

22% Returtre

33% Avfall

Eidsiva Bioenergi produserer fjernvarme ved forbrenning av forskjellige råstoff. Våre anlegg forbrenner forskjellige råstoff, og de vanligste råstoffene er skogsflis, returtre og avfall.

 

Skogsflis er faste brensler fra skogsproduksjon. Innlandet fylke er det største skogbruksfylket i Norge. Ved fjernvarmeproduksjon utnyttes skogflis med høy fuktighet til energiproduksjon. Slike ressurser er dårlig egnet til annen produksjon og fjernvarmen bidrar til høyere grad av utnyttelse av skogen som tas ut. 
Returtreet som brukes i våre fjernvarmeanlegg er lokalt avfall som f.eks. paller, kasser og annet trevirke. En grunn til at dette går til forbrenning er at noe er forurenset av impregnering eller lakk. Vi bidrar til at dette avfallet energigjennvinnes i vår region.
Avfallet som brukes i våre fjernvarmeanlegg kommer fra lokale aktører på Innlandet. Ved lokal forbrenning av avfallet minskes utslipp fra transport av avfallet. Lokal energigjennvinning er en måte å utnyttet avfall som ikke kan brukes til noe annet. 

Til sammen er 94 % av energien som Eidsiva Bioenergi produserer ved sine fjernvarmeanlegg, produsert ved forbrenning av disse tre råstoffene. For de resterende 6 % brukes det forskjellige andre energikilder.

Råstoffstrategi

Råstoffstrategi

Det ligger en felles råstoffstrategi til grunn for Eidsiva Bioenergi sin virksomhet; vi vil kun brenne råstoff som ikke har alternativ verdi og vi skal være en problemløser for våre kunder og vårt lokalområde. Dette gjør vi i tett samarbeid med våre leverandører og ved god kjennskap til lokal industri som sikrer korte transportavstander. Vi sørger blant annet for lokal håndtering av restavfall i stedet for eventuell eksport av avfallet. Vi fokusere på å begrense transport og finne gode lokale løsninger, slik at utslipp og belastning av veinettet begrenses.

Energikilder

Energikilder

Fjernkontrollen.no er en nettside med oversikt over alle fjernvarmeanlegg i Norge. Her kan du lese mer om Eidsiva Bioenergis energikilder og se den historiske utviklingen for energiproduksjon og brenseltyper.

Les mer på fjernkontrollen.no