Klima og miljø

Fordeler med fjernvarme

Eidsiva-konsernet har lagt en bærekraftplan for hvordan vi skal bidra til en bærekraftig utvikling frem mot 2030. I samme periode har Norge forpliktet seg til å kutte minst 50% i klimautslippene sine sammenlignet med referanseåret 1990. Dette betyr at det offentlige, næringslivet og hele samfunnet for øvrig må jobbe sammen for å redusere de norske utslippene. I den forbindelse ønsker vi å understreke de mulige fordelene for klima og miljø ved å benytte fjernvarme.

1. Kollektiv løsning

 

Fjernvarme er varmeenergi som kommer fra et stort fyringsanlegg. Dette er en kollektiv løsning i motsetning til f.eks. nærvarmeanlegg til noen få bygg.
Det er flere fordeler med store felles fyringsanlegg:
• Bedre virkningsgrad og lavere utslipp. Dette betyr at den fornybare energien som produseres er produsert på en gunstig måte. Slike kollektive løsninger er derfor et godt bidrag til å minske utslipp.
• Lavere kostnader knyttet til råstoff for et stort fyringsanlegg.
• Lavere investeringskostnader å bygge et stort anlegg og materialbesparende med et stort anlegg i stedet for mange små.
Redusert materialbruk, optimalisert drift og redusert energitap bidrar til reduserte utslipp; fjernvarme kan gi gode ringvirkninger for planeten, utbygger og sluttkunden.

2. Frigir energi

Et økende energibehov i befolkningen gjør at vi har behov for andre energikilder for å frigi kapasitet i strømnettet. Noe trenger vi elektrisk energi til, men andre ting kan vi bruke varmeenergi til. Oppvarming av bygg og vann kan fint gjøres ved bruk av både elektrisitet og fjernvarme, men lading av elektriske apparater som mobiltelefon eller el-bil kan kun gjøres ved å benytte elektrisk energi. Den frigitte kapasiteten på strømnettet kan derfor brukes der vi må ha elektrisk energi, mens fjernvarme kan benyttes til oppvarming. Dette er nyttig for både lokalsamfunnet der du bor, og for deg.

3. Utfasing av fossil energi

Fjernvarme har i en årrekke blitt brukt for å fase ut lokal fyring med fossil energi i oljefyrer. Fra 1.januar 2020 ble det forbudt i Norge å benytte fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Fjernvarme er et naturlig alternativ for bygg som ikke lenger fyrer med olje. Da kan det vannbårne systemet benyttes videre samtidig som bygget får inn en fornybar energikilde.

 

4. Redusere lokale utslipp

En rekke norske kommuner legger til rette for utbygging og tilkobling til fjernvarme. Ved å benytte fjernvarme kan de lokale utslippene fra forbrenning reduseres. Reduksjonen skjer fordi anleggene har strenge krav knyttet til rensing av utslipp. Det vil si at hvis det brennes det samme i et vanlig bygg og i et fjernvarmeanlegg, vil et vanlig bygg gi høyere lokale utslipp.

Av det Eidsiva Bioenergi forbrenner i sine fjernvarmeanlegg er ca. 98% produsert av restavfall samt andre fornybare ressurser. De fornybare ressursene som benyttes til produksjon av fjernvarme i Eidsiva Bioenergis anlegg er lokale. Vi legger vekt på å utnytte lokale ressurser med minst mulig transport. Dette styrker næringslivet på Innlandet og gir ytterligere reduksjon i de lokale utslippene fra energien vi produserer.

5. Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om at ressurser skal holde så høy verdi som mulig så lenge som mulig. For eksempel hvis du har en genser du ikke bruker lenger, kan den gis bort. Når den er utslitt, kan stoffet brukes i et nytt produkt før det til slutt energigjenvinnes. Energien som blir gjenvunnet kan igjen benyttes til oppvarming av din bolig gjennom fjernvarme. Illustrasjonen er hentet fra Avfall Norge og viser avfallshierarkiet. Illustrasjonen trekker frem fjernvarmeproduksjon som siste mulighet for å benytte ressursene i et produkt og dermed unngå deponi. For å oppnå høyere grad av sirkularitet er det viktig å holde produktet så høyt oppe i hierarkiet som mulig til en hver tid. 

Ved å benytte et produkt så lenge som mulig, gjenvinne eller finne et nytt bruksområde gjør råvarene i produktet nytte for seg så lenge som mulig. Når dette ikke lenger er mulig, ville produktet i et vanlig kretsløp endt opp på et avfallsdeponi. Siste steg før deponi i en sirkulærøkonomi er energigjenvinning. Her benyttes avfallet som en ressurs inn i energiproduksjon. Det er her fjernvarme kommer inn i Sirkulærøkonomien.

bilde avfallh.

Fjernvarmen i Eidsiva Bioenergi benytter forskjellige råvarer til forbrenning i fjernvarmeanleggene. De tre vanligste ressursene er skogsflis, returtre og avfall som utgjør ca. 90% av det vi fyrer med. Alle disse tre produktene er lokale rester som vanskelig kan brukes til noe annet enn energigjenvinning. Eidsiva Bioenergi ønsker kun å brenne det som ikke kan brukes til noe annet enn energigjenvinning. Dette er i tråd med en sirkulærøkonomisk tankegang og på denne måten ønsker vi å bidra i arbeidet for bedre miljø og klima.