Fjernvarmeanlegg

Fjernvarmeanlegg

Alle våre anlegg produserer fjernvarme basert på lokal biomasse, med unntak av Trehørningen energisentral som er et avfallsforbrenningsanlegg.

Anleggene er spredt i hele Innlandet og forsyner byer og tettsteder med fornybar energi. Vi benytter lokalt råstoff som ellers ville gått tapt, og er på denne måten med på å gjøre hele samfunnet mer ressurseffektivt og miljøvennlig.

I fjernvarmeproduksjonen benyttes for eksempel gammelt trevirke, hogstavfall fra skogen og biprodukter fra treindustrien.

Fakta om anleggene:

  • Vinterstid brennes det daglig ca. 600 tonn bioråstoff ved våre anlegg. Totalt er vi årlig på rundt 80 000 tonn bioråstoff. 
  • Råstoffet brennes ved 800-1000°C.
  • Energien fra forbrenningen blir til fjernvarme.
  • Rensede røykgasser, hovedsaklig vanndamp, slippes ut gjennom skorsteinen.