Informasjon til naboer av Eidsiva Bioenergis varmesentral på Nordre Ål, Lillehammer

Informasjon i samsvar med offentlig regelverk etter Storulykkeforskriften

Kjemikalier ved Nordre Ål varmesentral som er omfattet av storulykkeforskriften

  • Eidsiva Bioenergi har lagret LPG (blanding av propan og butan) av en slik mengde at storulykkeforskriften er gjeldende. LPG-en er lagret i en nedgravd tank på gamle Norturas tomt sør for varmesentralen. Gassen lagres flytende i tanken. Gassen transporteres i rør til varmesentralen der den fordampes til gassfase. Gassen benyttes til fyring i to gasskjeler. Den benyttes som reserve og er derfor ikke i daglig bruk.
  • Tanken blir fylt fra tankbil ved behov. Ca 5 fyllinger pr år.
  • En antent lekkasje fra gasstanken, fra rørledninger eller fra fordamper er mulige hendelser. Det er gjort risikovurderinger og forebyggende tiltak samt at anlegget vedlikeholdes og driftes på en måte som gjør at mulighetene for en slik storulykke er svært liten.
  • LPG er svært brennbart og kan ved riktig blanding med luft være eksplosiv og lettantennelig.

Sikkerhetstiltak

Anlegget er svært godt vedlikeholdt og blir regelmessig fulgt opp. Det er høy teknisk sikkerhet på anlegget. Tanken der den størst energimengden er lagret ligger isolert og er svært godt tilrettelagt for sikker fylling fra tankbil.

Eidsiva Bioenergis beredskapsorganisasjon er dimensjonert og trent for å håndtere mulige farer.

Hvis hendelse oppstår

Ved mistanke om lekkasje på anlegget skal man varsle brannvesenet 110, politi 112 og lege 113, samt varsle Eidsivas vakt på Lillehammer 959 81 627. Man skal evakuere anlegget og holde seg minst 100 meter fra varmesentralen.

Dersom det skulle oppstå en situasjon som tilsier umiddelbare tiltak utenfor selskapets område, vil Eidsiva ha mulighet til å nytte offentlige varslingssystem med SMS-varsling.

Avgjørelser for hva som skal gjøres ved større brann/eksplosjon vil bli tatt av brannvesen og politi.

Melding til DSB

I henhold til Storulykkeforskriften §6 nr 1 er det sendt melding til tilsynsmyndighetene. Denne blir jevnlig oppdatert. Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra DSB.

Ytterligere opplysninger angående storulykkeberedskap

Kontakt oss