Vårt klimagassregnskap

Eidsiva Bioenergi har to viktige samfunnsoppdrag:

  1. Levere fjernvarme til våre kunder ved å forbrenne restprodukter fra skogbruksindustrien.
  2. Lovpålagt sluttbehandling av restavfall fra husholdninger og næringer i Innlandet.

Eidsiva Bioenergi skal fra 2020 årlig rapportere på egne klimagassutslipp. Intensitetstallene beregnes ut fra Norsk Energi sin rapport Klimaregnskap for fjernvarme 2020

Eidsiva Bioenergis utslipp av klimagasser stammer i all hovedsak fra plasten som kastes i rest- og næringsavfallet vi mottar til avfallsforbrenning. Det er derfor ønskelig å redusere andel plast som kastes i avfallet som havner hos oss. Årsakene til at plast fortsatt forbrennes er mange og sammensatte, og det er en lang verdikjede som må påvirkes for å endre dette bildet. 

Som mottaker av avfall ser vi på muligheten for å påvirke sammensetningen gjennom lokalt samarbeid. Samtidig sørger Eidsiva Bioenergi for en ansvarlig håndtering av avfallet som ankommer forbrenningsanlegget innenfor strenge miljø- og kvalitetskrav, og vi jobber kontinuerlig med å øke energiutnyttelsesgraden på anlegget slik at avfall som forbrennes får en størst mulig verdi.

Les mer i Eidsiva sin Bærekraftsrapport 2021.